เกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
Criteria and Indicators for Sustainable Planted Forest and Community Forest Management

เกี่ยวกับโครงการ
      โครงการการจัดการและพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ การดำเนินงานโดยส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ระหว่างกรมป่าไม้ และ ITTO กำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนทั้งสวนป่า และป่าชุมชน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความร่วมมือกับคณะกรรมการ และคณะทำงานระดับชาติ เพื่อการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเห็นว่าการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดและมาตราฐาน ในการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นกลไกที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐาน ในการจัดการป่าไม้ และเพื่อการนำใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างธรรมาภิบาล ในการจัดการป่า และเป็นการยกระดับในการปฏิบัติการในระบบการตรวจสอบระดับชาติ
ในการดำเนินการโครงการฯ ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ดังนั้น โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานระดับชาติ ในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัด การจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอความก้าวหน้า กรอบการพัฒนาการพัฒนาและศึกษาเกณฑ์และตัวชี้วัด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการและคณะทำงานระดับชาติฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมในโครงการ
       โครงการได้นำข้อกำหนดและตัวชี้วัด ไปทำการทดลองในพื้นที่ จำนวน 2 พื้นที่ คือ ที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นป่าชุมชน และ อ.สันติสุข จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่าไม้สัก มีการรับฟังความคิดเห็น นำประเด็นต่าง มาพิจารณาปรับปรงแก้ไข ข้อกำหนดและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ่น และมีกำหนดนำเสนอต่อคระทำงานระดับชาติ หรือ PSC ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หลังจากนั้น ก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่าน Website ประมาณ 120 วัน ก่อนที่จะมีการนำมาใช้ในการรับรองสวนป่าและป่าชุมชน ต่อไป
มาตรฐานการจัดการสวนป่าและป่าชุมชน
กลไกการรับรอง (Certification Process)
 
รายละเอียดติดต่อ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทรศัพท์ / โทรสาร 02-5614292 - 3 ต่อ 5677
นายปรีชา องค์ประเสริฐ มือถือ 089 1182341