เกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน
Criteria and Indicators for Sustainable Planted Forest and Community Forest Management
ขอเชิญให้ข้อคิดเห็น - ข้อเสนอแนะ
"มาตรฐานการรับรองการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน"
จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

 

เกี่ยวกับโครงการ
      โครงการการจัดการและพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ การดำเนินงานโดยส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ระหว่างกรมป่าไม้ และ ITTO กำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อการจัดการป่าอย่างยั่งยืนทั้งสวนป่า และป่าชุมชน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความร่วมมือกับคณะกรรมการ และคณะทำงานระดับชาติ เพื่อการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยเห็นว่าการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดและมาตราฐาน ในการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นกลไกที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐาน ในการจัดการป่าไม้ และเพื่อการนำใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างธรรมาภิบาล ในการจัดการป่า และเป็นการยกระดับในการปฏิบัติการในระบบการตรวจสอบระดับชาติ

ในการดำเนินการโครงการฯ ได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ดังนั้น โครงการฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานระดับชาติ ในการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัด การจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอความก้าวหน้า กรอบการพัฒนาการพัฒนาและศึกษาเกณฑ์และตัวชี้วัด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการและคณะทำงานระดับชาติฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมในโครงการ
กรมป่าไม้ ภายใต้ โครงการ ฯ ได้นำข้อกำหนดและตัวชี้วัด ได้จัดการฝึกอบรม กับผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม เพื่อให้ข้อกำหนดและตัวชี้วัด ที่ได้จจากการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว มาทำการทดสอบ และการหาประเด็น ที่จะสามารถมาใช้ในการจัดทำเป็นคู่มือ ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2561 โดยจัดอบรมที่กรมป่าไม้ จำนวน 2 วันและ ลงภาคสนามจำนวน 2 วัน สำหรับป่าชุมชน ห้วยหิน จ.ฉะเชิงเทรา และ สวนป่า ฯ วนเกษตรเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
    รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการได้นำข้อกำหนดและตัวชี้วัด ไปทำการทดลองในพื้นที่ จำนวน 2 พื้นที่ คือ ที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นป่าชุมชน และ อ.สันติสุข จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่าไม้สัก มีการรับฟังความคิดเห็น นำประเด็นต่าง มาพิจารณาปรับปรงแก้ไข ข้อกำหนดและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับชุมชน ท้องถิ่น และมีกำหนดนำเสนอต่อคระทำงานระดับชาติ หรือ PSC ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หลังจากนั้น ก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่าน Website ประมาณ 60 - 120 วัน ก่อนที่จะมีการนำมาใช้ในการรับรองสวนป่าและป่าชุมชน ต่อไป
รายละเอียดติดต่อ
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทรศัพท์ / โทรสาร 02-5614292 - 3 ต่อ 5677
นายปรีชา องค์ประเสริฐ มือถือ 089 1182341