การพัฒนามาตรฐานห่วงโซ่การตรวจสอบย้อนกลับไม้ปาล์มและผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์มน้ำมัน
(DEVELOPMENT of CHAIN OF CUSTODY (CoC) STANDARD for PALM WOOD AND PALM WOOD PRODUCTS)

เกี่ยวกับโครงการพัฒนามาตรฐาน

             ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์ต้นปาล์มน้ำมันน้อยมาก หรือพูดได้ว่าไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เลย การกำจัด เพื่อทำการปลูกใหม่ เมื่อครบอายุ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหยอดยา แล้วให้ยืนต้นตาย แล้วปล่อยให้เน่าเปื่อยไปเอง ในขณะที่หลาย ๆ ประเทศได้มีการนำต้นปาล์มน้ำมัน มาแปรรูปใช้ประโยชน์ เป็นไม้เพื่อการก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งการนำเศษเหลือมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน แต่อย่างไรก็แล้วแต่ กลุ่มผู้ซื้อในตลาดประเทศยุโรป โดยเฉพาะประเทศเยอร์มัน และประเทศญี่ปุ่น นั้น กำหนดให้จะต้องมีการรับรองแหล่งที่มา ซึ่งจะสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งไม้ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ปาล์ม อันจะเป็นเครื่องมือยืนยันว่า ไม้ปาล์มเหล่านั้น ไม่ได้มาจากแหล่ง ที่ผิดกฏหมาย ระบบตรวจสอบย้อนกลับได้นี้ คือ Chain of Custody (CoC) ซึ่งในมาตรฐานการจัดการป่าไม้นั้น ทุกมาตรฐานจะไม่ครอบคลุม ต้นปาล์มน้ำมัน หรือ เรียกง่าย ๆ ว่า สวนปาล์มน้ำมัน ไม่ถูกจัดให้เป็นป่าหรือสวนป่า ตามมาตรฐานอื่น ๆ นั่นเอง

               การพัฒนามาตรฐานห่วงโซ่อุปทาน การตรวจสอบย้อนกลับ ไม้ปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นปาล์มนั้น คณะผู้ศึกษา จะดำเนินการพัฒนา โดยอาศัยแนวทางของประเทศมาเลเซีย กลไกการรับรอง RSPO มาตรฐานการจัดการป่าไม้อื่น ๆ ส่วนกลไกการพัฒนามาตรฐาน จะยึดหลักที่เป็นสากล โดยมีวิธการและขั้นตอนดังนี้
 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดมีการประชุมในส่วนของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน กลุ่มเกษตรกร รวมถึงหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในการจัดประชุมจะเปิดให้มีการลงคะแนน เพื่อคัดเลือก กลุ่มคณะผู้ร่างมาตรฐาน (The Standard Development Group : SDG), คณะทำงานทำงานที่สมดุล (Working Group :WG) ทั้งนี้การดำเนินการจะดำเนินการโดยคณะทำงานของ คณะวนศาสตร์ (KUFF-Team) หรือ คณะนักวิจัย
2. ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐาน ดำเนินการดังนี้ :
   2.1 คณะทำงานโครงการวิจัยจัดทำเป็นร่างมาตรฐาน CoC สำหรับปาล์มน้ำมัน ที่เหมาะสมกับประเทศไทย (Draft – 0 )
   2.2 นำเสนอร่างมาตรฐาน เพื่อการพิจารณาจากคณะ SDG , การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน (WG)
   2.3 จัดทำร่างมาตรฐาน CoC ฉบับที่ 1 (Draft – 1 )
   2.4 นำเสนอร่างมาตฐาน ฉบับที่ 1 เพื่อให้ SDG พิจารณา ร่วมกับคณะทำงาน
   2.5 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน หน่วยงานราชการ NGOs รวมถึงภาคประชาสังคม
   2.6 จัดทำร่างมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รวมไปถึงคู่มือเกษตรกร และ คู่มือสำหรับผู้ตรวจสอบ (Auditor / Evaluation) (Draft – Final )
   2.7 จัดทำโครงการนำร่องและทดสอบมาตรฐาน ในพื้นที่จริง
   2.8 รายงานมาตรฐานฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอการรับรองขั้นสุดท้ายจาก SDG
3. เปิดให้รับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ ประมาณ 60 – 90 วัน
4. การประกาศ มาตรฐานการรับรองห่วงโซ่การควบคุมปาล์มน้ำมัน (CoC - Final Standard) โดยประกาศเป็นสาธารณะ และดำเนินการเจรจา เพื่อขอการรับรองจากกลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศยุโรป และ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้ และ ให้เงินทุนสนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้

 
เมื่อได้ เป็นมาตรฐาน (Standard) แล้ว จะดำเนินการจัดตั้งองค์กร ที่เรียกว่า " มูลนิธิเครือข่ายไม้เศรษฐกิจไทย " เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นผู้ดำเนินการ จัดการด้านมาตรฐาน หรือ SB (Standardizing Body) และจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็น AB (Accreditation Body ) ของประเทศ ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 17011 เช่น มกอช. เพื่อทำหน้าที่ในการรับรองและอนุญาต ให้หน่วยตรวจรับรอง หรือ CB (Certification Body) ที่ได้รับการรับรอง ISO 17065 เข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบ และออกใบรับรองตามมาตรฐาน ต่อไป
 

โดยโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ให้ดำเนินการวิจัย เริ่มโครงการ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ กิจกรรม บางส่วน ยังได้รับการสนับสนุน จาก PalmwoodNet, และ Jowat ประเทศเยอร์มัน โดยมีแผนดำเนินการให้เสร็จราว 12 เดือน อีกด้วย ซึ่งกลุ่มตลาดประเทศยุโรป มีความต้องการผลิตภัณฑ์ เหล่านี้
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครือข่าย องค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มและปาล์มน้ำมัน
ข่าวสารจากสื่ออื่น ๆ
# ปั้นต้นปาล์มเก่าให้มีค่า แปรรูปส่งขายเยอรมนี.........
 
 

สำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม (Office of Innovation Development )
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Faculty of Forestry, Kasetsart University)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512       |     Email: fforsj@ku.ac.th       | ติดต่อ : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว